HURTIG LEVERING

LEVERING 1-3 DAGE.

ALTID NYE pRODUKTER !

Vi leverer altid enheder med den sidste nye Firmware/Software.

Altid nyeste varer på lager.

BRUG FOR HJÆLP ?

Mads Lund  Tlf. +4520275925

Poul Sørensen Tlf. +4523432758

[email protected]

Youcontrol.dk
Besøgende online :12
Facebook
Powered by Magento extensions
YouTube
Powered by Magento extensions

Bek. om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i
slutbrugeres terminaludstyr


1148 af 09/12 2011
Status: Gældende

Nr. 1148 af 9. december 2011
Erhvervs- og Vækstministeriet
(Den danske telemyndighed)
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres
terminaludstyr

Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002
om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor,
EF-tidende 2002, nr. L108, s. 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25.
november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og
beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse,
EF-tidende 2009, nr. L337, s. 11.
I medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester fastsættes:

Formål og anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af
adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Terminaludstyr:
Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte
eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.
2) Slutbruger:
Bruger af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de
pågældende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rådighed for andre. Definitionen omfatter også
tjenestemodtagere.
3) Informations- og indholdstjeneste:
Enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold, som andre slutbrugere får adgang til
via elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester på grundlag af en individuel anmodning herom.
4) Tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester):
Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på
individuel anmodning fra en tjenestemodtager.
5) Tjenesteyder:
En fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjeneste.
6) Juridisk person:
Aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, kommuner, regioner og statslige
myndigheder m.v.
7) Tredjepart:
En fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der
allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr via en informations- og indholdstjeneste, som den
pågældende fysiske eller juridiske person ikke er udbyder af.
8) Samtykke:
Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, at der lagres
oplysninger eller opnås adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.
Stk. 2. Definitionerne i stk. 1, nr. 2 og 3, skal forstås i overensstemmelse med gældende definitioner i lov om
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og regler fastsat i medfør heraf.
Lagring af eller adgang til oplysninger i terminaludstyr

§ 3. Fysiske eller juridiske personer må ikke lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er
lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade tredjepart lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger,
hvis slutbrugeren ikke giver samtykke hertil efter at have modtaget fyldestgørende information om lagringen af
eller adgangen til oplysningerne.
Stk. 2. Information, jf. stk. 1, er fyldestgørende, når den som minimum
1) fremstår i et klart, præcist og letforståeligt sprog eller tilsvarende billedskrift,
2) indeholder oplysning om formål med lagringen af eller adgangen til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr,
3) indeholder oplysninger, der identificerer enhver fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagringen af eller
adgangen til oplysningerne,
4) indeholder en umiddelbart tilgængelig adgang for slutbrugeren til at afslå samtykke eller tilbagekalde
samtykke til lagringen af eller adgangen til oplysninger samt en klar, præcis og letforståelig vejledning om,
hvordan slutbrugeren anvender en sådan adgang og
5) er umiddelbart tilgængelig for slutbrugeren ved samlet og tydeligt at blive meddelt denne. Desuden skal
information, når der sker lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr igennem en
informations- og indholdstjeneste, være vedvarende tilgængelig for slutbrugeren ved en direkte og tydeligt
markeret adgang på den pågældende informations- og indholdstjeneste.

§ 4. Uanset § 3 kan fysiske eller juridiske personer lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der
allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr, hvis
1) lagringen af eller adgangen til oplysninger alene sker med det formål at overføre kommunikation via et
elektronisk kommunikationsnet, eller
2) lagringen af eller adgangen til oplysninger er påkrævet for at sætte tjenesteyderen af en
informationssamfundstjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om, i stand til at levere denne
tjeneste.
Stk. 2. Lagring af eller adgang til oplysninger i en slutbrugers terminaludstyr er påkrævet, jf. stk. 1, nr. 2, hvis
lagringen af eller adgangen til oplysninger er en teknisk forudsætning for at kunne levere en tjeneste, der
fungerer i overensstemmelse med tjenestens formål.
Straffebestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2011.

OL E SOHN
Kresten Bay